O škole

Vedenie školy 

riaditeľka školy: PaedDr. Eva Hollá, DiS.art 
zástupcovia školy: PaedDr. Peter Kovalčík 
                                    Mgr. Anna Duchoňová 
tajomníčka školy: Magdaléna Gálisová 
vedúca hudobného odboru: Alena Komorášová 
vedúca výtvarného odboru: Mgr. Eva Dudzíková 
vedúca tanečného odboru: Bc. Alena Štulrajterová
vedúci literárno-dramatického odboru: Mgr. Eva Dudzíková

Záverečná správa ZUŠ J.L.Bellu v Liptovskom Mikuláši šk. r. 2003/2004

V šk.r. 2003 - 04 pracovalo na našej škole v odborno - vzdelávacom procese 42 interných a 8 externých pedagógov. Školský rok ukončilo 1117 žiakov , ktorí navštevovali tieto odbory: hudobný 381 žiakov, tanečný 343 žiakov, výtvarný 367 žiakov a literárno - dramatický 26. 
ZUŠ absolvovalo 116 absolventov: na I. stupni 97 a 19 absolventov na II.stupni. Z toho v hud.odbore 28, v tan.odbore 36 , vo výtvarnom 49 a v literárno- dramatickom 3 absolventi . 
Vyučovanie prebiehalo i na dvoch detašovaných pracoviskách: MŠ Agátová , ZŠ J. Kráľa Podbreziny. 

Výchovno - vyučovacie výsledky v jednotlivých odboroch 

Hudobný odbor 

Hudobný odbor navštevovalo 381 žiakov a vyučovalo ho 36 pedagógov . 
Vyučovalo sa v predmetoch : klavír 135 žiakov, husle 60 žiakov, violončelo 4 žiaci , zobc.flauta 29 žiakov, priečna flauta 9, klarinet 4 žiaci , trúbka 5 žiakov, gitara 60 žiakov, bicie 4 žiaci, spev 20 žiakov. 
S vyznamenaním prospelo 273 žiakov , 62 žiakov prospelo , neklasifikovaných bolo 47 žiakov - žiaci PHV. Počet vymeškaných hodín 703 , priemer na jedného žiaka 2,1 hod. 
Prvý stupeň ukončilo 24 absolventov , druhý stupeň 4 absolventi . 
Žiaci absolvovali na 2 verejných a 4 samostatných recitáloch . Žiak M .Socháň z tr. p.uč.Ľ.Hollého úspešne zložil prijímacie skúšky na Konzervatórium v Žiline.Čestnou žiačkou tej istej školy sa stala T.Paruleková z tr.p.uč.E.Sališovej , ktorá končí 6.ročník ZŠ . 
Vyučovanie prebiehalo podľa platných učebných osnov, predmety pre jednotlivé nástroje boli dodržané. 
V hud.odbore pracovalo 6 predmetových komisií, ktoré sa stretli 5 krát. 
Učitelia sa zúčastnili 3 metodických stretnutí , ktoré zorganizovala metodička Ľ. Nemčeková . 
Na škole pracovali tieto súbory: gitarový - p.uč.Švec, akordeónový - p.uč. Zábojník, dychový - p.uč. Kokavcová , spevácky - Mgr.Art Mráz . Školský orchester viedla p.uč. Marková (aranžmá PhDr. Ľ.Raši). Učitelia klavírneho oddelenia robili korepetície pre iné nástroje a tanečný odbor. 
V triedach prebehli besiedky a žiaci sa zúčastnili na 3 interných a 2 verejných koncertoch. 
V súťažnej činnosti T. Paruleková žiačka z triedy p.uč. Sališovej získala 1.miesto na Regionálnej klavírnej súťaži v Martine . 
Žiaci hud.odboru sa veľkou mierou podielajú na kultúrnych a spoločenských udalostiach mesta, vernisážach G.P.M.Bohúňa , múzeách, výročiach , oslavách , sviatkoch -spolu 20 krát. 
Školský orchester sa prezentoval 10 krát na najvýznamnejších podujatiach regiónu - napr.Skanzen Pribilina, natáčanie STV v Pribiline, oslavy vstupu do EÚ, v synagóge, na otvorení Tatralandie, na Stoličných dňoch, otvorenie 2. etapy Aquqparku Tatralandia za účasti predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu ... 
Detský spevácky zbor spolupracoval na natáčaní CD, ktorého vydavateľom bude Katolícka univerzita v Ružomberku. 
Mimoškolské aktivity vyučujúcich: 

 • Riad.školy PhDr.Ľ.Raši , Mgr. Art M.Ivan , Z.Marková , K .Dundeková , Ľ.Hollý reprezentovali naše mesto vo francúzskom Annesy na Festivale hudby EÚ. 
 • Pedagogičky E.Sališová , A.Komorášová , Ž.Cukerová, B.Ambrózová , I.Jurkovič, R. Václav sú členmi komorného speváckeho zboru Laeto Animo pod vedením Mgr.Art I. Mráza, ktorý obdržal strieborné pásmo na prehliadke v Námestove 2004. 
 • E.Sališová vedie spevácky zbor František v Okoličnom. 
 • A. Komorášová vedie spevácky zbor pri rímsko - katolíckom kostole v Bobrovci. 
 • Z .Marková je koncertný majster Komorného orchestra slovenských učiteľov. 
 • Riad. školy PhDr. Ľ. Raši vedie učiteľský spevokol Tatran a je predseda kultúrnej komisie mesta, je tajomníkom Nadácie J.L.Bellu a Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa. 

Tanečný odbor 

Tanečný odbor s 343 žiakmi vyučovali 4 pedagogičky . Vyučovali sa tieto predmety:. tanečná príprava , klasický tanec , ľudový tanec , džezový tanec a tanečná prax. 
S vyznamenaním prospelo 254 žiakov , 4 prospeli a neklasifikovaných bolo 85 žiakov- žiaci PTV .Počet vymeškaných hodín 1149 , priemer na žiaka 3,3 hodiny . 
Prvý stupeň ukončilo 28 absolvantov , druhý stupeň 8 absolventiek. 
Korepetíciu robili 4 hud. pedagógovia. 
Predmetová komisia sa počas šk. r. stretla 5 krát. 
Žiaci tanečného odboru dosiahli výborné výsledky nielen vo výchovno - vyučovacom procese , ale aj pri reprezentácii školy na verejných vystúpeniach , ktorých celkový počet bol 29 . Medzi najvýznamnejšie vystúpenia patrili: 

 • Letná tanečná škola - poriadaná v spolupráci s Asociáciou súčastného tanca , ktorá má medzinárodný rozmer 
 • Mikulášsky festival detského scénického tanca 
 • Máme radi muzikál - celovečerný program II.stupňa 
 • Výchovné koncerty pre žiakov základných a stredných škôl 
 • Slávnostný koncert pri vstupe do EÚ 
 • Záverečné koncerty - práca všetkých žiakov a pedagógov tanečného odboru 

Pre veľký záujem uchádzačov tanečný odbor pracuje na detašovanom pracovisku 
MŠ Podbreziny Agátová už niekoľko rokov.V budúcom šk.r.chce rozšíriť spoluprácu s MŠ 
na Nábreží A. Stodolu a s MŠ Komenského. 

Výtvarný odbor 

Výtvarný odbor navštevovalo 367 žiakov vyučovalo ho 5 pedagógov. Vyučovali sa predmety : kreslenie , maľovanie , grafika ,textil , modelovanie , keramika . 
S vyznamenaním prospelo 328 žiakov , 27 prospelo , 1 neprospel a neklasifikovaných bolo 11 žiakov. Počet zameškaných hodín 1629, priemer na žiaka 4,4 hodiny . I. stupeń absolvovalo 42 absolventov , II. stupeń 7 absolventov. 
Na vysoké školy - architektúru , VŠVU, Pedagogickú fakultu - výtvarná výchova boli prijatí 4 žiaci . 
Učebné plány , osnovy , štandardy a ciele boli dodržané a splnené. Vyučovanie bolo zamerané na kreativitu a všestranný rozvoj osobnosti žiakov v zmysle tvorivej a humanitnej výchovy. Mnoho žiackych prác dosiahlo vynikajúce ohodnotenie v súťažnej činnosti : 

 • Medzinárodná súťaž grafiky , TORUŇ 2003 
 • Diplom pre ZUŠ Lipt. Mikuláš 
 • Diplomy žiakov : M .Guráň , N . Žaludeková , Z . Oravcová - pedagóg Mgr. Podstrelencová , ktorá z tejto súťaže získala ocenie za pedagogické vedenie. 
 • Medzinárodná súťaž Bohúňova paleta 2003 
 • Pamätný list pre ZUŠ Lipt. Mikuláš 
 • Zlaté pásmo - diplom L. Veselovská 
 • Bronzové pásmo - diplom B. Dudášová 
 • Čestné uunanie - M . Gloneková 
 • Ocenenie za pedagogické vedenie - A . Kmeťová 
 • Medzinárodná súťaž Bienále fantázie Martin 
 • Čestné uznanie - J.Ivan - ped. Mgr. Villarisová 
 • Celoslovenská súťaž Novoročenky 2004 , Rimavská Sobota 
 • Čestné uznanie - V. Lišková 

Najvýznamnejšie aktivity v rámci kultúrneho života boli:

 • vymaľovanie stien detského , krčného oddelenia a detskej izby oddelenia chirurgie Nemocnice s poliklinikou v Lipt.Mikuláši maľbami - všetci vyučujúci 
 • výstava v Internet café Cube - Mgr.Podstrelencová 
 • výstava v ART café - Mgr. Podstrelencová 
 • absolventská výstava v Galérii P.M.Bohúňa - Mgr. Villarisová , Mgr. Podstrelencová , Mgr. Mikitová 
 • prezentácia a propagácia prác VO na slávnostnom otvorení Aquaparku v Liptovskom Mikuláši 

Mimoškolské aktivity pedagógov výtv.odboru: 

 • PhDr. Maliňák - výstavné projekty : Zoričák v Bratislave , Lipt. Mikuláši 
 • Šimerová v Žiline, Martine, Turč.Tepliciach 
 • Eckherdt v Košiciach 
 • Mgr. Podstrelencová - je členka ZVUSS a SVÚ 
 • lekorka Grafickej dielne vo výtvarnom tábore LETAVY 
 • 7. júla vystavuje v Galérii Klasik v Žiline 

Literárno - dramatický odbor 

Literárno - dramatický odbor navštevovalo 26 žiakov a vyučoval ho 1 pedagóg. 
24 žiakov prospelo s vyznamenaním , 2 žiaci boli neklasifikovaní. Počet vymeškaných hodín 50, priemer na jedného žiaka 1,9 hodiny. V LDO sa vyučovali predmety : príp.dram . výchova , dram. tvorba , dram . slovestnosť , umelecký prednes a práca v súbore. 
3 žiačky absolvovali prvý stupeň predstavením Trinásta komnata a postupujú do druhého stupňa . 
Literárno - dramatický odbor tohto školského roku naštudoval 2 inscenácie , s ktorými sa zúčastnil regionálnej súťažnej prehliadky Divadlo deťom . 
Za rozprávku Trinásta komnata získal cenu "za tvorivé a prepracované stvárnenie pohybových etúd." 
Za hru Drevená krava získal LDO 1.miesto a postúpil na krajskú prehliadku 
Detský divadelný medveď do Žiliny. Za túto hru v Žiline ziskal súbor cenu " za tvorivé spracovanie témy". 
9 žiakov sa úspešne zúčastnilo aj regionálnej súťaže v prednese a dvaja z nich získali na krajskom kole 3.miesto. 
V spolupráci s Divadlom G.F.Belopotockého odbor pripravil Klauniádu , s ktorou sa reprezentoval pri vstupe do EÚ. 
Svojimi aktivitami obohacoval spoločenské udalosti mesta, vernisáže, Mikulášske večierky , MDD, Bešeňovú.
Mimoškolská činnosť pedagóga: Vyučujúci je členom Divadla G. F. Belopotockého . 


Záver

V školskom roku 2003- 04 bola na našej škole vykonaná komplexná Štátna školská inšpekcia, ktorá bola zameraná na hodnotenie úrovne výchovno - vzdelávacieho procesu. Vedenie školy veľmi potešilo hodnotenie, že škola vo všetkých sledovaných oblastiach zaznamenala lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer za uplynulý školský rok. Štátna školská inšpekcia hodnotila na veľmi dobrej úrovni: 

 • manažérsku činnosť vedenia, 
 • reprezentatívnosť súborov školy,
 • činnosť umeleckej rady,
 • spoluprácu so zriaďovateľom a ďalšími inštitúciami.

O dobrom imidži a stratégii školy svedčí i neutíchajúci záujem rodičov o štúdium na našej škole. Vedenie mrzí fakt , že nemôže kladne vyhovieť všetkým záujemcom na prijímajúcich skúškach, a to nielen z nedostatku vyučujúcich, ale i kapacity priestorov, ktoré nevyriešili ani detašované pracoviská na základnej a materskej škole.