História ZUŠ v Liptovskom Mikuláši


        Súkromná hudobná škola bola v Liptovskom Mikuláši už za 1.ČSR. Písomné správy o nej nie sú, preto sa podrobnejšie nemôžeme dozvedieť o jej činnosti. O jej existencii sa dozvedáme len z novinového článku periodika Slovák z dňa 14. marca 1936. Článok obsahuje správu o žiackom koncerte, na ktorom účinkovali žiaci z triedy F. Aschera. Táto súkromná hudobná škola pravdepodobne počas druhej svetovej vojny zanikla. 
       V októbri 1950 sa podarilo obnoviť vzdelávanie, kedy Mestský národný výbor v Liptovskom Mikuláši rozhodol o zriadení Mestskej hudobnej školy. Konkrétna činnosť tejto školy sa začala ešte v tom istom mesiaci. Vedúcim školy vo funkcii dočasného správcu, sa stal huslista - pán Ervín Smatek, ktorý sa už niekoľko rokov predtým zúčastňoval na koncertnom živote v meste Liptovský Mikuláš. Po zabezpečení najnutnejších nástrojov a vhodných priestorov, začalo sa z vyučovaním od 1 januára 1951, a to v budove bývalej evanjelickej ľudovej školy (dnes Galéria Petra Michala Bohúňa). Čas od októbra do januára sa využil na doriešenie organizačných i technických otázok, ako aj na získanie prvých žiakov školy. Prvé nástroje v hudobnom odbore boli husle a klavír. 
       V roku 1952 došlo k poštátneniu všetkých hudobných škôl, čo sa stalo aj s Mestskou hudobnou školou v Liptovskom Mikuláši. Jej názov sa zmenil na Základnú hudobnú školu a materiálne bola zaisťovaná z rozpočtu Mestského národného výboru. 
       V roku 1954, keď bola v meste zriadená Galéria Petra Michala Bohúňa, zobrala od Hudobnej školy priestory. Škola bola rozdelená a svoju činnosť vykonávala na troch miestach v meste. Bolo to v Okresnom dome osvety, v starej budove ZDŠ a na Bellovej ulici. Takýto stav bol až do roku 1959, kedy prakticky celá Hudobná škola bola premiestnená do budovy učňovskej školy na Mojzesovej ulici. V Liptovskom Mikuláši bol v tomto období veľký nedostatok vhodných miestností pre mnohé organizácie a inštitúcie. Keďže sa škola často sťahovala bolo pochopiteľné veľmi ťažko vytvárať pozitívne podmienky pre neustály rast školy. Toto obdobie bolo najťažšie. Napriek tomu na škole vzniká v tomto období husľové trio v zložení: E. Smatek, A. Nusková, M. Kiselyová. Trio vystupovalo pri rôznych príležitostiach v kožiarských závodoch, galérii P. M. Bohúňa a na MNV. V roku 1959 pribúdal počet žiakov a učiteľov, a tak začali vznikať nové oddelenia - hra na akordeón. Priestory starej budovy boli nedostačujúce a nevyhovovali ani po stránke hygienickej. 
       V tomto čase pôsobili učitelia, ktorých možno považovať za zakladateľov školy. Boli to: pani Jarmila Jurášová, pani Margita Kiselyová, pani Anna Nusková, pani Machová, pán Ervín Smatek, pán Štefan Juráš (posledný žiak O. Ševčíka) a ďalší. Dňa 5. 8. 1961 hudobnej škole bola priradená vlastná budova, a to na Leninovej ulici (dnes ulica M.M. Hodžu), kde bola predtým osobitná škola. V tejto budove existuje škola dodnes. 
       V roku 1961 sa v Liptovskom Mikuláši, tak ako aj v iných mestách, vytvoril nový typ umeleckej školy - Ľudová škola umenia (ĽŠU). Jej súčasťou bola ĽŠU v Liptovskom Hrádku, ktorá do roku 1964 pôsobila ako jej pobočka. Od tohto roku sa škola osamostatnila.
       Od roku 1960 pracovali na škole v hudobnom odbore tieto nástroje: klavír, husle, akordeón a trubka. V tomto roku bol založený aj odbor výtvarný, a to hlavne iniciatívou riaditeľa Ervína Smateka a prvými externými učiteľmi, ktorými boli M. Kern, J. Močiliak a potom A. Košíková, M. Medvecká. Vtedy výtvarný odbor navštevovalo v prípravnom a prvom ročníku 60 až 70 žiakov. Dve učebne s malým kabinetom mal výtvarný odbor v bývalej učňovskej škole na Mojzesovej ulici a v historickej budove stredového centra mesta. Neskôr bol výtvarný odbor umiestnený v budove ĽŠU na Leninovej ulici. Mal k dispozícii tri miestnosti. Avšak priestorovo nie najvýhodnejšie disponované s nedostatočným osvetlením. Práce žiakov výtvarného odboru boli vystavované v Okresnom osvetovom stredisku. 
       Začiatkom 60-tych rokov pracovali na škole tieto odbory: hudobný, výtvarný, literárno - dramatický, divadelný. Najväčšou a najhlavnejšou súčasťou ĽŠU bol a aj je odbor hudobný. Počet žiakov za desať rokov trvania v bývalej Základnej hudobnej škole bol 1070, z toho 703 klaviristov, 337 huslistov a 30 akordeonistov. Z tohto počtu 137 žiakov absolvovalo celé štúdium. Od roku 1962 sa rozšíril hudobný odbor o ďalšie dychové nástroje. Napriek tomu, že škola už mala svoje priestory začiatkom 60-tych rokov sa vyskytli ďalšie problémy. Okresný hygienik Dr. Rajniak neschválil vyučovanie, v takých podmienkach ako boli. Ďalšie vyučovanie mohlo pokračovať len vtedy, ak sa zavedie elektrický prúd, ktorý bol vypnutý, dá sa do poriadku vodovod, ktorý bol tiež odstavený, v dôsledku čoho sa nedalo používať sociálne zariadenie, opravia sa komíny, aby sa zabránilo dymeniu v triedach. Pokiaľ by sa tieto závady neodstránili, muselo by sa ukončiť s vyučovaním, alebo poskytnúť náhradné priestory na vyučovanie. Nakoniec sa podarilo zachrániť a dokončiť narušený školský rok. Podarilo sa prijať dvoch nových učiteľov. Učitelia sa venovali tak školskej, ako aj mimoškolskej činnosti, uskutočnili rad koncertov, z nich dva celovečerné žiacke. Prehlbovala sa spolupráca s tunajším Divadlom hudby a hudobnými organizáciami Okresného domu osvety. 
       V školskom roku 1960 - 61 bolo na škole 183 žiakov, ktorých vyučovalo už 8 učiteľov. V školskom roku 1961 - 62 bolo v škole spolu aj s pobočkou v Liptovskom Hrádku celkom 328 žiakov, ktorých vyučovalo 12 učiteľov, z ktorých 4 boli v Liptovskom Hrádku, ďalší vo výtvarnom odbore. K obohateniu kultúrneho života mesta po stránke hudobnej veľkou mierou prispeli učitelia hudobnej školy svojím účinkovaním v malom symfonickom orchestri ZV ROH pri OÚNZ, pod vedením Dr. Karola Wurma. Tento orchester sa stal nepostrádateľnou súčasťou kultúrnych a politických podujatí v meste a jeho úroveň rástla dopĺňaním o ďalších učiteľov a absolventov školy. Toto teleso vystupovalo ako hosť na letných kultúrnych slávnostiach v Trenčianských Tepliciach. V ich repertoári bola hudba J. Haydna, Ch. W. Glucka, L. von Beethovena, J. Vanického, J. L. Bellu, V. Nováka, E. Suchoňa, P. I. Čajkovského, N. Rímskeho - Korsakova a iných skladateľov. Toto hudobné teleso sa v sedemdesiatych rokoch rozpadlo. 
       V školskom roku 1962 - 63 bolo všetkých žiakov 363, učiteľov 16. Vyučovacie výsledky školy za ostatné roky umožnili rad miestnych podujatí. Za hudobný odbor účasť žiakov v krajskom kole STN, kde sláčikový súbor školy získal 1 miesto, tiež nahrávky žiakov pre ciele Československého rozhlasu, kde mali už niekoľko vysielacích repríz. Práce výtvarného odboru boli vystavené na Celoštátnej výstave práce žiakov ĽŠU v Brne. Hudobné odbory, tak na ĽŠU v Liptovskom Mikuláši, ako aj v pobočke v Liptovskom Hrádku majú uspokojivé výsledky a spĺňajú požiadavky, ktoré sa kladú na tieto školy. Neuspokojivý bol stav umiestnenia výtvarného odboru v Liptovskom Mikuláši. 
       Pokus odboru školstva ONV riešiť túto otázku aspoň dočasne priradením jednej miestnosti na ZDŠ (stará budova) stroskotal pre neprijateľné časové podmienky ZDŠ, ktorá bola ochotná prepožičať ju len do konca júna 1963. Učebňa nemala ani kabinet, ktorý je pre prácu a inventár výtvarného odboru nutný. 
       O výtvarný odbor prejavovala záujem aj pobočka v Liptovskom Hrádku. Žiadosť ZRPŠ o detašovanú triedu v Liptovskom Hrádku sa prehodnocovala až po vyriešení otázky umiestnenia výtvarného odboru v Liptovskom Mikuláši. K týmto v celku potešiteľným okolnostiam pribúda ďalší problém - fluktuácia učiteľov. Pribúdajú noví mladí učitelia, ktorí nemajú kde bývať. V tom období bola v Liptovskom Mikuláši zlá bytová situácia. Vznikla obava, že príde k postupnému znižovaniu počtu učiteľov. 
       V školskom roku 1963 - 64 bolo v hudobnom odbore ĽŠU v Liptovskom Mikuláši celkom 228 žiakov, z toho PHV bolo 26, huslistov 42, klaviristov 107, akordeonistov 53. Vo výtvarnom odbore školy bolo 16 žiakov. S pobočkou v Liptovskom Hrádku bolo všetkých žiakov 340, učiteľov 15. V tomto školskom roku problémy vznikali hneď od septembra, kedy sa začalo vyučovať podľa nových osnov, ktoré na rozdiel od minulých rozširujú vyučovanie z 1 vyučovacej hodiny na 1,5 vyučovacej hodiny. Keďže učiteľov bolo málo, tak tento problém sa mohol zvládnuť jedine nadčasovými hodinami v každej nástrojovej skupine. Zo súhlasom MsNV, odboru školstva a kultúry boli povolené nadčasy až do 35 hodín (týždenne) oproti 26 hodinám normálneho úväzku. Mesačné výdavky za nadčasové hodiny vykazujú sumy, ktoré by stačili na mesačný plat ďalšieho učiteľa, alebo aj dvoch. Riaditeľstvo školy sa usilovalo o likvidáciu tohto stavu, ktorý bol nežiadúci pre kvalitnú prácu na škole. Stav 10 učiteľov na škole bol minimálny. Počítalo sa s rozšírením dychového odboru, keďže škola nedisponovala so služobnými bytmi odradila záujemcov o učiteľské miesta. 
       Uspokojivo bol umiestnený na tento čas iba hudobný odbor v budove na Leninovej ulici, kým výtvarný odbor sa nachádzal iba v jednej miestnosti na Mojzesovej ulici, lebo na pokyn ONV odboru školstva riaditeľstvo školy muselo uvoľniť doteraz 3 miestnosti učňovským školám, kde bolo veľmi veľa žiakov a nedostatočný počet školských priestorov. V tomto školskom roku škola získala niekoľko nových hudobných nástrojov. Interná práca učiteľov sa zamerala na triedne prehrávky, z nich tiež vyplývalo klasifikačné hodnotenie. Na konci školského roku sa uskutočnili záverečné koncerty. Učitelia a žiaci sa zúčastňovali počas celého školského roku mimoškolskej práce vo forme akadémií alebo hudobných vsuviek pri rôznych podujatiach. 
       Hudobný odbor ĽŠU mal v školskom roku 1964 - 65 spolu 234 žiakov. V PHV študovalo 37 žiakov, husle 39 žiakov, akordeón 47 žiakov, klavírne oddelenie malo 111 žiakov. Výtvarný odbor mal 38 žiakov. V zmysle učebného plánu pre hudobný odbor ĽŠU č.34 793/62-IV/3 zo dňa 9. augusta 1962 dostávajú žiaci plné neskrátené vyučovanie. V minulých rokoch pre nedostatok učiteľov a miestností sa niektoré predmety nevyučovali. V tomto zmysle sa teda urobila náprava, a prešlo sa na riadne osnovy. Počet učiteľov sa zvýšil v hudobnom odbore na 14, vo výtvarnom odbore, ktorý mal jedného učiteľa externistu, zvýšil sa počet na dvoch externistov. 
       V roku 1964 prechádza vedenie školy do rúk pána Štefana Juráša, ktorý sa teda stal jej riaditeľom. Škola aj v tomto školskom roku mala problém s nedostatkom priestorov a hlavne so získaním bytov pre učiteľov. Podarilo sa získať dve miestnosti, a to prerobením kúpeľne a špajze na triedy. Bolo treba vziať do úvahy , že na ĽŠU sa vyučuje individuálne, čo zaberá čas a priestor. Ďalším faktom bolo, že žiaci navštevujú ĽŠU odpoludnia a len niekoľko žiakov bolo možné vyučovať dopoludnia, a to len vtedy keď mali v internej škole striedavé vyučovanie. Zostaviť rozvrh hodín pre 234 žiakov v týchto podmienkach, keď ešte zvážime, že interné školy majú striedavé vyučovanie každá inak, bolo viac ako ťažké. Za daných okolností nebolo možné v budúcom školskom roku prijímať nových žiakov. Situácia sa riešila tak, že na poschodí kde boli momentálne 2 učebne, vyprázdnila sa ďalšia miestnosť presťahovaním rodín, ktoré tam bývali a boli ochotné vysťahovať sa do primeraných náhradných bytov. Bolo potrebné predísť situácii, kedy občania budú útočiť na verejnú správu a dožadovať sa, aby ich deti mohli byť prijaté na našu školu. Riaditeľstvo školy chápalo ťažkú situáciu MsNV v bytovej otázke, ale iná cesta nebola možná. S otázkou uvoľňovania priestorov pre školu bola úzko spätá otázka učiteľských kádrov na škole. Doteraz riaditeľstvo školy vec riešilo tak, že čerpalo z miestnych zdrojov, a pre nedostatok bytov sa muselo uspokojiť aj s učiteľskými silami, ktoré nemali kvalifikáciu. Keďže miestne zdroje už boli vyčerpané, museli sa ďalšie sily prijímať cestou konkurzu, a s tým súviselo aj to, že sa im muselo zabezpečiť bývanie. Pri zadeľovaní učiteľov - absolventov, riaditeľstvo už dopredu zabezpečovalo, aby miesto na ĽŠU v Liptovskom Mikuláši dostali tí, ktorí môžu dochádzať a nebudú potrebovať byty. Kultúrny život sa bohato rozvíja na verejných koncertoch a iných vystúpeniach. Na škole pôsobí sláčikový súbor pod vedením pána Š. Juráša, akordeónový súbor pod vedením pána B. Zábojníka. Tieto súbory reprezentovali školu na rôznych podujatiach a súťažiach v rámci okresu a kraja. 
       Veľkou požiadavkou bolo vytvorenie reprezentačnej dychovej hudby. Hovorilo sa tiež o zriadení ďalších odborov. Výtvarný odbor mal v tomto školskom roku už prvých absolventov, ale jeho situácia bola oveľa horšia ako v hudobnom odbore. Výtvarníci pracovali vo veľmi zlých podmienkach. 
       Vzhľadom k celkovej situácii, ktorá bola v školskom roku 1965 - 66 na ĽŠU, riaditeľstvo školy vypracovalo konštruktívny plán rozvoja školy. V ĽŠU sa nachádzalo 7 klavírnych tried, a 1 akordeónová trieda a 5 husľových tried. Technické prekážky ako bol nedostatok priestorov na škole a bytov pre učiteľov, bolo potrebné trpezlivo riešiť a pripraviť podmienky do budúcna. 
       V školskom roku 1966 - 67 sa znížil počet klavírnych tried na 6 a neskôr na 5. Do takto uvoľnených priestorov sa umiestnilo vyučovanie trúbky a violončela, a tiež sa rozšírilo akordeónové a husľové oddelenie. Uvažovalo sa o možnosti vytvorenia speváckeho oddelenia a okrem vyučovania sólových nástrojov aj súborovej hry. Dôležité bolo prácu skvalitniť, mať väčšie požiadavky ako na učiteľov, tak aj na žiakov, preto bol dôležitý výber žiakov do ĽŠU. V ĽŠU v tomto období pre rozhľad učiteľov boli k dispozícii tieto časopisy: Slovenská hudba, Kultúrny život, Hudobní rozhledy, Predvoj, Život, Muzikálnaja žizň, Rodina a škola, Slovenské pohľady. Celková situácia v škole sa postupne ustaľuje. V triedach už bola podlahová krytina, dbalo sa na hygienu, deti sa museli prezúvať a k hudobným nástrojom pristupovali s čistými rukami. Jednalo sa nielen o hygienu ale aj o výchovný moment, kde si žiaci mali uvedomovať, že sú v inom prostredí, teda v kultúrnom stánku. 
       Od roku 1967 bol riaditeľom školy pán Bohumil Zábojník. Škola v tomto období dostáva od MNV väčšie finančné prostriedky a tak sa podarilo doplniť hudobné nástroje, notový archív, diskotéku, ako aj zariadenie školy. V ĽŠU pracovalo v tomto období 20 interných a 5 externých učiteľov. Na škole boli vytvorené z radov učiteľov: 
sláčikové kvarteto v zložení: Jaroslav Vodák, Anna Halušková, Ervín Smatek, Jozef Koma 
akordeónové kvarteto, jeho členmi boli: Bohumil Zábojník, Jozef Králik, Ján Klaučo, Eva Vavreková 
ľudová muzika v zložení: Ľudovít Solčáni, Jaroslav Vodák, Ervín Smatek, Jozef Koma, Vladimír Hollý Všetky tieto hudobné telesá vystupovali v Liptovskom Mikuláši a v celom okrese pri najrôznejších príležitostiach. 
       V priebehu školského roka 1967 - 68 sa uskutočnili 4 žiacke koncerty, z toho bol 1 absolventský. Na úseku odboru hudobného a výtvarného sú striedavé výsledky. Príčinou bolo, že niektoré nástroje vyučovali nekvalifikovaní učitelia. Škola bola po stránke zariadenia, nábytku, nástrojov, hudobných pomôcok, učebných pomôcok dobre vybavená, zápasila však z nedostatkom učebných priestorov. V roku 1968 bolo na škole po prvý raz zriadená dlhšie plánovaná dychová hudba. Jej zakladateľom bol pán Milan Kojš. Nepodarilo sa ju však vypracovať na požadovanú úroveň, preto zanikla. Z dôvodu veľkého záujmu mestských orgánov o vytvorenie dychovej hudby a možnosti jej vystupovania na rôznych kultúrnych akciách sa pokusy o jej zriadenie uskutočnili ešte viackrát. Ani jeden takýto pokus nebol úspešný a do roku 2000 sa riadne fungujúcu dychovú hudbu na tejto škole nepodarilo vytvoriť. 
       Tanečná a pohybová výchova sa v našom meste začala organizovať v roku 1965 - 66 ako kurz tanečnej a pohybovej výchovy pri Okresnom a osvetovom stredisku. V roku1968 bol priradený k LŠU ako tanečný odbor pod vedením pani V. Bargelovej. Základ tanečného odboru tvorilo 44 detí. Svojou prácou, láskou k umeniu a deťom si získala čoraz väčší počet žiakov. Ďalším pedagógom v TO bola pani E. Součková, a korepetície robil pán Ľ. Solčáni. 
       V roku 1974 vzniká druhá trieda pod vedením promovanej tanečnej pedagogičky pani E. Chovanovej, ktorá prináša "Nový vietor", dovtedy nie veľmi rozvinutý moderný tanec. Práve zásluhou týchto dvoch pedagógov je tanec pevnou súčasťou kultúrneho života Liptovského Mikuláša. Od tohto obdobia sa zlepšili materiálne podmienky pre výchovno vyučovaciu činnosť tohto odboru (nástroje pre rytmickú a pohybovú výchovu, esteticky vhodné oblečenie pre tanec, korepetície na profesionálnej úrovni a pod.) 
       V školskom roku 1968-69 bolo hlavnou úlohou vytvárať optimálne podmienky nerušenej, sústredenej výchovnej práce, kultúrno-spoločenských interných a verejných podujatí v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Pre ďalšiu úspešnú činnosť ĽŠU v Liptovskom Mikuláši bolo ideálne, keby sa boli uvolnili všetky priestory v tamojšej budove. Takto by škola po uvoľnení Družiny mládeže a dvoch bytov získala dostatok priestorov. MsNV v tomto smere podnikal určité kroky, takže sa dalo očakávať, že situácia sa postupne zlepší. Dôležité bolo venovať sa zvýšenej pozornosti pri prieskume a získavaní žiakov do prípravných ročníkov podľa odborov. Do tohto roku bolo na škole 464 žiakov. 
       Začiatkom 70-tych rokov mala škola 15 miestností pre odbor hudobný, 3 miestnosti pre odbor výtvarný a 2 miestnosti pre odbor tanečný. Učiteľský zbor tvorilo 22 interných učiteľov a 4 externí učitelia. 
       V školskom roku 1970-71 navštevovalo školu 526 žiakov. Učitelia a žiaci sa zúčastňovali viacerých kultúrnych a verejných podujatí. Uskutočnilo sa 6 žiackych koncertov, 1 absolventský koncert. Na škole sa tiež začali organizovať rôzne súťaže a semináre. Tanečný odbor uskutočnil Celoslovenský seminár tanečnej výchovy. V tomto školskom roku žiaci tanečného odboru mali úspech na 1. Celoslovenskej nefolklórnej súťaži, kde získali v II. kategórii Cenu ministerstva školstva SSR za výrazové zvládnutie tanečných kompozícií. Na tej istej súťaži získali ešte Cenu ústrednej poroty za kolektívne predstavenie. Žiaci výtvarného odboru vystavovali svoje práce vo Švajčiarsku, Španielsku a v Anglicku. Na škole v týchto rokoch pôsobilo učiteľské duo: p. Vodák (husle) - p. Raši (gitara). 
       V apríli v roku 1971 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže hudobných odborov. Rôzne súťaže a výstavy prebiehali aj vo výtvarnom odbore. Pri príležitosti Celoslovenskej prehliadky detí "Pri prameňoch krásy" bol vzdaný plagát, pozvánka, programová brožúra a diplom s použitím grafiky 10- ročného žiaka Stana Komára. Napriek dobrým výsledkom, škola mala stále málo priestorov. Riaditeľstvo školy sa obrátilo na odbor školstva MsNV o priradenie bytu pre pána O. Šuriaka, ktorý býval v priestoroch školy. Nakoľko počet žiakov vzrastal, bolo nevyhnutné, aby sa tieto priestory uvoľnili. V budúcom školskom roku sa počítalo s pribratím 3 nových učiteľov. V tomto období škola oslávila 20 výročie vzniku hudobného odboru a 10 výročie vzniku výtvarného odboru. Za obetavú a svedomitú prácu ako aj za mimoškolskú činnosť udelili hlavní predstavitelia mesta Čestné uznanie p. E. Smatekovi, J. Jurášovej, M. Kiselyovej, B. Zábojníkovi. Na slávnostnom koncerte, ktorý sa uskutočnil pri tejto príležitosti sa zúčastnili aj bývalí absolventi školy, ktorí spestrili program koncertu. V školskom roku 1974-75 navštevovalo ĽŠU 860 žiakov. Na škole pracovalo 25 interných a 5 externých učiteľov. Dochádzka na vyučovacie hodiny, disciplína na vyučovaní i vystúpeniach bola veľmi dobrá. Všetky deti z prípravných ročníkov sa podrobili postupovým skúškam a po schválení komisie postúpili do prvého ročníka. V tomto školskom roku sa žiaci tanečného odboru umiestnili na 3. mieste v Celoslovenskej súťaži s choreografiou "Tapatušky". Výtvarný odbor získal dve ceny na Celoslovenskej súťaži ZSSR očami detí a mládeže, v medzinárodnej súťaži Bienále fantázie dve hlavné ceny a cenu za najlepší súbor prác. 
       V školskom roku 1975-76 bol schválený návrh realizovať ústredné kúrenie do priestorov školy, nakoľko materiálne vybavenie školy bolo v celku dobré. Činnosť ĽŠU prebiehala podľa vopred vypracovaných plánov. Žiaci sa zapájali do rôznych súťaží napr.: Melódie priateľstva, Celoštátna súťaž Alešova země, ZSSR očami detí a mládeže, Deti, mier a umenie, Bienale fantázie. Na škole pôsobil aj 45 členný Detský spevácky súbor - Pramienok pod vedením manželov Žákovičovcov. V tomto školskom roku navštevovalo školu 870 žiakov, z toho 470 v hudobnom odbore, 210 vo výtvarnom odbore a 190 v tanečnom odbore. Na škole vyučovalo 19 interných a 6 externých učiteľov v hudobnom odbore, 4 učitelia vo výtvarnom odbore a 2 učitelia v tanečnom odbore. V októbri 1976 bola založená Žiacka ľudová muzika pod vedením pána Ďuriaka. Začalo sa s pravidelnými skúškami 1 krát týždenne po 1,5 hodiny. Ľudová muzika mala 7 členov. V súbore boli priateľské vzťahy, zdravá ctižiadosť a túžba po kvalitne prevádzanom folklóre. 
       V školskom roku 1976-77 hneď ľudová muzika dosiahla úspechy - 2. miesto na Okresnej súťaži ĽŠU v Ružomberku a postup do okresného kola súťaže Detských ľudových súborov, postup na krajský festival Detských ľudových súborov. Táto ľudová muzika vystupovala na rôznych koncertoch, kultúrnych podujatiach. K prvým naštudovaným skladbám ich repertoáru patrili: Piesne z Liptova, Cigánske melódie, Kázala mi mati, Hrochotská dolina, Valašská postava, dva koncertné kusy: Žitnoostrovský čardáš d-mol, Cassíno čardáš rumunský e-mol. 
       V školskom roku 1977-78 navštevovalo školu 850 žiakov. Pracovalo 26 interných učiteľov a 3 externí učitelia. Vo výtvarnom odbore je 250 žiakov. Tento odbor úspešne reprezentoval školu, niekoľko prác bolo vyhodnotených na okresných, krajských a medzinárodných súťažiach: Alešova země (cena za voľnú grafiku), Bienale fantázie (dve hlavné ceny), Toruň (Poľsko), Pioniersky výtvarný Trenčín (diplom za úspešné pedagogické vedenie). Výstavy výtvarných prác v Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Žiline (cena mesta Žiliny výtvarného odboru). Výtvarný odbor začal pripravovať návrhy na plagáty. Pre zlepšenie práce vo výtvarnom odbore mala byť nainštalovaná keramická pec, a tiež sa mal zakúpiť grafický lis. 
       O tanečný odbor bol veľký záujem, v tomto školskom roku mal prvých absolventov a niekoľko z nich sa pripravovalo na talentové skúšky na Konzervatórium v Košiciach a Bratislave. V Košickom divadle veľa takýchto žiakov tancovalo aj prd štúdiom na konzervatóriu /elevy/. Učitelia tanečného odboru sa snažili vytvoriť príležitosti pre využitie voľného času v oblasti spoločenskej a tanečnej výchovy mládeže vyšších vekových kategórii, napr. Predtanečná a spoločenská výchova pre deviaty ročník ZDŠ, spolupráca s Mestským klubom mládeže, Kurzy pohybovej výchovy pre učňovskú mládež, vedenie súboru Mladosť pri VVTŠ, súbor Meteor pri Gymnáziu M. M. Hoďžu v spolupráci s druhým cyklom ĽŠU. Začalo sa uvažovať o prístavbe miestnosti pre tanečný odbor a pre koncerty organizované ĽŠU. Hudobný odbor navštevovalo 414 žiakov. V tomto odbore bolo vytvorené malé komorné obsadenie z učiteľov i žiakov, ktorí na požiadanie vystupovali pri rôznych kultúrno-spoločenských akciách. Žiaci sa tiež zúčastňovali rôznych súťaží, vystupovali na koncertoch. Ľudová muzika sa zúčastnila okresnej a krajskej prehliadky a detský spevácky súbor - Akord /pred tým Pramienok/ sa zúčastnil okresnej súťaže a pre nasledujúci školský rok mal už 80 členov. Vedeniu školy záležalo najmä na tom, aby bola dokompletizovaná žiacka dychovka. Celkové vybavenie školy bolo dobré (noty, platne, magnetofóny, gramofóny, hudobné nástroje, samostatné triedy). V školskom roku 1978-79 sa začala písať aj kronika ĽŠU. V tejto kronike sú zaznamenané rôzne udalosti, ktoré sa uskutočnili v danom školskom roku, mená žiakov, ktorí sa zúčastnili rôznych súťaží. Kroniku školy zapisovala pani Vierka Szabová. Na škole v tomto období pracovali súbory: spevácky, sláčikový, akordeónový, tanečno-hudobný a cimbalová muzika, ktorá úspešne reprezentovala školu na festivale v Likavke a v televíznej súťaži "Maľovaný svet". Tieto súbory sa zúčastňovali na rôznych súťažiach a kultúrnych akciách. Každý rok okrem verejných koncertov a absolventského koncertu sa na ĽŠU konal aj učiteľský koncert pod názvom "Sebe i Vám". V hudobnom odbore pracovalo 17 interných učiteľov a 2 externí učitelia. Vyučovali sa nástroje: klavír, husle, akordeón, gitara, violončelo a dychové. Spolu tento odbor navštevovalo 460 žiakov. Vo výtvarnom odbore pracovali 4 interní učitelia, odbor navštevovalo 220 žiakov. Výtvarný odbor mal uspokojujúce vybavenie ako napr. keramickú pec, grafický lis a iné bežné pomôcky potrebné pri vyučovaní. Tanečný odbor navštevovalo 238 žiakov a pracovali v ňom 4 interní učitelia. Celkove školu navštevovalo 918 žiakov. Na škole začala pracovať aj Umelecká rada. Vedenie školy organizovalo spolu s učiteľmi a rodičmi niekoľko brigádnických akcií pri realizovaní úprav potrebných k vylepšeniu pracovného prostredia, dokončila sa inštalácia ústredného kúrenia a tiež v priebehu mesiaca sa podarilo vymaľovať priestory ĽŠU. V tomto školskom roku 25. novembra sa po desiaty krát vybrali rodičia so svojimi deťmi na tradičný zájazd do Košíc. Zájazd organizoval tanečný odbor. Zúčastnili sa baletného predstavenia Luskáčik od Petra Iľjiča Čajkovského. Nadviazala sa tiež spolupráca medzi ĽŠU v Liptovskom Mikuláši a ĽŠU v Kroměříži ktorá trvá dodnes. V tomto školskom roku obidve školy pripravili dva koncerty. Jeden sa konal v Liptovskom Mikuláši a druhý na pôde družobnej školy. Pri výmenných návštevách sa žiaci a učitelia zoznamujú s históriou mesta a jeho okolia. 
       V školskom roku 1979-80 sa vylepšilo pracovné prostredie pri realizácii ústredného kúrenia a vymaľovania celej školy, ako i náterov oblokov a dverí. Škola mala k dispozícii 24 tried. Hudobný odbor mal 19 tried, výtvarný mal 3 triedy a tanečný odbor 2 triedy. Problém bol stále v tanečnom odbore, kde sa striedalo týždenne 240 žiakov a priestorov bolo málo. Boli vypracované plány na prístavbu pre tanečný odbor a miestnosti pre nácvik dychovky, ako aj súborovej hry. Prístavba nebola schválená a plány prístavby boli založené v archíve školy. Materiál potrebný k vyučovaniu sa získaval cez účet školy. Bolo prevedené opatrenie o prevzatí osobnej zodpovednosti za inventár v triede a ďalšie opatrenia o šetrení a zaobchádzaní s majetkom školy, ako učiteľmi, tak aj žiakmi. Každý mesiac sa konali pedagogické porady, na ktorých sa hodnotilo plnenie úloh. Kládol sa dôraz na disciplínu, dochádzku, sledovanie prospechu, triednictvo a činnosť predmetových komisií. Počas školského roku sa konali triedne besiedky. Na konci školského roku sa konali postupové skúšky za prítomnosti učiteľov z jednotlivých oddelení. Žiaci výtvarného odboru v tomto školskom roku získali 1. a 2. cenu na Celoslovenskej súťaži "Plagátom k ochrane prírody a životného prostredia". Na konci školského roka bola v KASS-e výstava absolventov. 17. apríla 1980 sa v KASS-e uskutočnil učiteľský koncert pod názvom "Sebe i Vám" ako bývalo každoročným zvykom. Slávnostný koncert otvoril Mužský spevácky zbor z Bobrovca, ktorý dirigoval pán M. Žákovič. 
       V školskom roku 1980-81 pracovalo na škole 25 interných učiteľov a 3 externí učitelia. Školu navštevovalo 831 žiakov, z toho 64 absolventov. Škola znovu pociťovala nedostatok priestorov. Plánovaná prístavba pre tanečný odbor sa odkladala z roka na rok. V tomto školskom roku ĽŠU v Liptovskom Mikuláši oslávila 30-te výročie založenia hudobného odboru a 20-te výročie založenia výtvarného odboru. V živote školy to boli tri generácie. Pri tejto príležitosti sa konal učiteľský koncert "Sebe i Vám", na ktorom okrem učiteľov ĽŠU v Liptovskom Mikuláši vystúpili aj učitelia z družobnej ĽŠU v Kroměříži. Obecenstvo malo možnosť zažiť večer plný pohody a krásnej hudby. V záverečnom vystúpení orchestra zloženého z učiteľov našej a družobnej školy, bola obdivuhodná súhra všetkých hráčov vyúsťujúca vo veľký umelecký zážitok z predvedeného hudobného diela. Bývalí žiaci ĽŠU - absolventi tanečného odboru si pripravili tanečné predstavenie, ktoré bolo učiteľmi i obecenstvom prijaté veľmi srdečne. Na koncert prijali pozvanie aj zakladatelia školy, a to pán Smatek, pán Juráš, pani Jurášová a pani Kiselyová. Pri príležitosti 30-teho výročia vzniku dostala škola Pochvalné uznanie a Diplom za doterajšiu prácu. Výtvarný odbor pri tejto príležitosti uskutočnil jubilejnú výstavu "Deti deťom" v Okresnej galérii P. M. Bohúňa.
        Počas tridsaťročného trvania hudobného odboru ukončilo štúdium 1640 žiakov, 21 pokračovalo na konzervatóriách a štyria na VŠMU. 
       V tomto školskom roku sa populárnym stalo komorné obsadenie v zložení pani Ž. Cukerová, pani L. Kokavcová - flauta, pani M. Vodáková - klávesové nástroje, pán J. Vodák - husle. Komorné obsadenie vystupovalo pri rôznych spoločenských a kultúrnych príležitostiach. Od augusta 1980 prebiehalo preškoľovanie učiteľov na novú koncepciu vyučovania. Po ukončení dostali vyučujúci osvedčenie. 
       V školskom roku 1981 - 82 sa podmienky na ĽŠU veľmi zlepšili. Učiteľský zbor tvorili kvalifikovaní učitelia, hmotné vybavenie školy bolo starostlivo plánované. Na škole prebiehali rôzne súťaže, tak ako po iné roky. V Dome Kultúry prebiehali krajské a celoslovenské kolá v komornej hre a súťaže dychových orchestrov. V MsKs prebiehali krajské a celoslovenské kolá v tanečnom odbore, uvedených bolo päť choreografií v prvej kategórii a šesť choreografií v druhej kategórii. Postúpili choreografie druhej kategórie: "Jar", "Mozaika", "Pílky", "Spoločne", "Kamarinská". V tomto roku sa nadviazala spolupráca s tanečnou skupinou p. J. Jeřábkovej z Prahy. Tanečná skupina vystupovala v Dome Kultúry v Liptovskom Mikuláši a žiaci tanečného odboru potom navštívili Prahu. 
       Naša družobná škola v Kroměžíži oslávila sté výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil aj slávnostný koncert žiakov ĽŠU v Kroměžíži. Výtvarný odbor z našej a družobnej školy pripravil veľkú výstavu výtvarných prác. 
       Tanečný odbor sa v plnej miere aktívne podieľal na kultúrnej činnosti v našom meste, na reprezentácii našej školy, v súťažiach počas celého školského roka. Tanečný odbor získal niekoľko diplomov a uznaní za pedagogickú a choreografickú prácu. Za najväčší úspech sa považovali výsledky na Celoslovenskej súťaži tanečných odborov ĽŠU, odkiaľ si náš tanečný odbor odniesol tieto ceny: 1. miesto v klasickom tanci, 2. miesto v I. kategórii za "Šťastné detstvo", 3. miesto v kategórii hudobný pohyb a rytmika. Žiaci výtvarného odboru vyzdobili svojimi prácami detské oddelenie OÚNZ v Liptovskom Mikuláši. Žiaci tiež získali hlavnú cenu na Medzinárodnej súťaži v Maďarsku. V školskom roku 1982 - 83 pracovalo na škole 25 interných a 10 externých učiteľov. ĽŠU navštevovyalo spolu vo všetkých odboroch 770 žiakov. Na škole začal pracovať aj literárno - dramatický odbor pod vedením externého učiteľa p. B. Vaceka. Škola organizovala niekoľko koncertov, kultúrnych podujatí. Pri príležitosti "mesiaca úcty k starším" (október), pripravili žiaci ĽŠU pestrý program v zložení z hudobných, tanečných a recitačných čísel. Na konci školského roku sa uskutočnil tradičný koncert absolventov školy. 
       Na škole pracoval: akordeónový súbor, akordeónové kvarteto pod vedením p. Žákoviča, súbor zobcových fláut pod vedením p. Cukerovej, sláčikový súbor pod vedením p. Juráša. Žiaci sa zúčastňovali už tradičných súťaží: 
·    v hudobnom odbore: Melódie priateľstva (klavír, husle, flauta, akordeón, spev), komorné hry. 
·    Vo výtvarnom odbore: ZSSR očami detí a mládeže, Pioniersky výtvarný Trenčín, Alešova země, Medzinmárodné bienále detskej grafiky, Lidice. 
       V školskom roku 1983 - 84 vedenie školy, vedúci odborov, vedúci PK zabezpečovali realizáciu novej koncepcie v ročníkoch 1 - 3, ktoré sa na škole vyučovali. Vynakladali úplnú starostlivosť o to, aby sa jednotne realizoval nový obsah vo vyučovacom procese, aby sa plnili požiadavky dočasných učebných osnov, učebných plánov, a aby sa postupne odstraňovali nedostatky vyplývajúce z prekračovania vekových hraníc v ročníkoch. Aj v tomto školskom roku sa konali súťaže ĽŠU výtvarných odborov (výtvarné práce, grafika, keramika, textilné práce), hudobných odborov (v hre na klavír, štvorručnej hre a sólových husliach). Súťažiacim boli z fondu ZRPŠ zakúpené knižné odmeny. 
       Na škole pracovalo päť súborov: Cimbalová muzika, ktorú viedol p. Ďuriak, sláčikový súbor, ktorý viedol p. Juráš, akordeónový súbor pod vedením p. Žákoviča. V tanečnom odbore pracovali dva súbory. Zvláštnu pochvalu si zaslúžila cimbalová muzika, ktorá reprezentovala školu na rôznych kultúrnych podujatiach a súťažiach, zvýšila sa tiež úroveň interných a verejných koncertov. 
       Pre zlepšenie spolupráce z rodičmi sa uskutočnili triedne besiedky v rámci ZRPŠ, kde sa mali rodičia možnosť presvedčiť o úrovni práce svojich detí. Na týchto besiedkach triedni učitelia hovorili s rodičmi na tému estetickej a mravnej výchovy. Vo výtvarnom odbore tiež žiaci pripravili ukážky svojich prác. 
       Absolventi hudobného, výtvarného i tanečného odboru ukončili štúdium na našej škole verejným vystúpením v Galérii P. M. Bohúňa a MsKs. V mesiaci júni sa uskutočnili postupové skúšky žiakov hudobného odboru vo všetkých oddeleniach. V tomto školskom roku p. Vlasta Bargelová učiteľka tanečného odboru získala Najvyššie štátne vyznamenanie v rezorte školstva. 
       Počas školských rokov 1985 - 87 na škole pracovali štyri odbory: hudobný, výtvarný, tanečný, literárno -dramatický. V ĽŠU vyučovalo tridsať interných a osem externých pedagógov. Školu navštevovalo 908 žiakov. Škola mala k dispozícii 29 tried, z toho tri triedy výtvarný odbor, dve triedy tanečný odbor a dve triedy literárno - dramatický odbor. Materiálne vybavenie školy (vyučovacie pomôcky a nástroje) bolo na úrovni. Čo do priestoru, najmenej vyhovovali triedy tanečnému a literárno - dramatickému odboru. Pre zlepšenie práce na škole boli prebudované a upravené triedy, chodby a do nich tiež zavedené ústredné kúrenie. V priebehu uplynulých piatich rokov vo výtvarnom odbore sa zriadili podmienky pre vyučovanie keramickej výroby zakúpením a uvedením do prevádzky keramické pece, zakúpením grafického lisu sa zlepšili podmienky pre vyučovanie grafiky. V tomto odbore pracovali štyria učitelia. Výchovno - vyučovacie výsledky sa prejavovali v úspešnej reprezentácii našich žiakov na výstavách a súťažiach: Bienále fantázie, Pioniersky výtvarný Trenčín - Pamätná medaila - 15-te výročie pre pani Villarisovú za pedagogické výsledky. 
       V tanečnom odbore vyučovali dve učiteľky 240 žiakov. Tento odbor bol jeden z najlepších na škole, čoho dôkazom boli: celoslovenské súťaže, rôzne vystúpenia a veľký počet žiakov, ktorí sa venovali profesionálnemu tancu. Žiaci tanečného odboru získali Diplom z Národnej prehliadky detských tanečných súborov v Nových Zámkoch. Ocenená bola I. kategória s tanečným pásmom "Jarná". Toto pásmo bolo uvedené aj v televíznej relácii "Rozlety". Pre zlepšenie práce - vyučovania vedenie školy riešilo najmä priestorové podmienky. V hudobnom odbore vyučovalo 23 učiteľov, z toho päť externých. Pre vytvorenie čo najlepších podmienok pre prácu učiteľov v tomto odbore vedenie školy vynaložilo maximálne úsilie, zriadilo sa dychové oddelenie, spevácke oddelenie a rozšírila sa súborová hra. Školu reprezentovala cimbalová detská muzika, spevácky súbor Plamienok pod vedením p. E. Lugošovej, akordeónový súbor pod vedením p. Žákoviča. 
       Literárno - dramatický odbor navštevovalo 64 žiakov, ktorých vyučovali dvaja externí učitelia. Po dohode s MsNV v Liptovskom Mikuláši bola priradená pre účely ĽŠU budova na Jilemnického ulici. Po náležitej úprave pre odbor tanečný - prízemie sa vyriešili priestorové ťažkosti v tomto odbore. Poschodie slúžilo najmä pre komornú hru, dychový súbor a literárno - dramatický odbor. V súlade s požiadavkami riaditeľa školy MsNV odporúčal previesť súčasne s rekonštrukciou priradenej budovy úpravu vnútornej fasády na vtedajšej budove školy. Splnením tohto plánu sa vytvorili optimálne podmienky pre prácu všetkých štyroch odborov. Nadviazala sa spolupráca s konzervatóriom v Žiline odkiaľ dochádzali externí učitelia. 
       V školskom roku 1987 - 88 sa výtvarný odbor presťahoval do nových priestorov na ulici1. Mája. Sťahovanie do iných priestorov poznačilo prácu pedagógov so žiakmi, pre malé priestorové podmienky. Žiaci základného štúdia reagovali na nové pracovné podmienky nepozornosťou, nesústredením na prácu, čo ovplyvňovalo pracovné výsledky. Sťažená bola organizácia vyučovacej hodiny, najmä čo sa týkalo začiatku vyučovania - žiaci museli na ulicu 1.mája dochádzať viacerými autobusovými spojmi. Organizáciu práce na tretej vyučovacej hodine ovplyvňovali zas problémy s vodou - umývanie paliet, špachtlí a ostatného náradia trvalo dlhšie a učiteľ s tým musel počítať. Napriek týmto nedostatkom bola dochádzka na vyučovanie dobrá. Do prvého ročníka základného štúdia postúpili všetci žiaci. Učebné plány boli splnené v hlavnom predmete - kresba. V ostatných predmetoch došlo vzhľadom na sťahovanie ku sklzu. Hodiny fotografie a filmu, predmetu, ktorý sa u nás nevyučoval boli posunuté do predmetov grafika, dekoračná činnosť - podľa záujmov väčšiny žiakov v triedach. Keďže výtvarný odbor dosahoval v tomto období pekné výsledky v predmete modelovanie, bolo potrebné čím najskôr vyriešiť presťahovanie keramickej pece - v tomto školskom roku vyučujúce p. Kmeťová a p. Villarisová museli prenášať keramiky na vypaľovanie do materskej ĽŠU pre krehkosť materiálu každú zvlášť, len tak mohli zabezpečiť účasť a dobré výsledky na súťažiach. Napriek problémom vo vestibule v MsKs sa uskutočnila výstava výtvarných prác absolventov. Pre skvalitnenie práce v novom školskom roku bolo potrebné prepracovať časovo - tematické a výchovno - vzdelávacie plány tak, aby zodpovedali novým tendenciám a trendom vo výtvarnej výchove na ĽŠU, aby ich realizácia bola možná v súčasných podmienkach. Výtvarný odbor aj napriek sťaženým podmienkam získal v tomto roku rôzne ocenenia na výstavách a súťažiach. V ostatných odboroch vyučovací proces prebiehal bez väčších problémov. 
       V školskom roku 1988 -89 hudobný odbor navštevovalo 337 žiakov, ktorých vyučovalo 22 interných a dvaja externí učitelia. Výtvarný odbor navštevovalo 272 žiakov, ktorých vyučovali 3 interní a 1 externý učiteľ. Tanečný odbor navštevovalo 194 žiakov, ktorých vyučovali 5 interní a 1 externý učiteľ. Literárno - dramatický odbor navštevovalo 81 žiakov, ktorých vyučovali dvaja interní učitelia. Školu navštevovalo 924 žiakov a na škole vyučovali 32 interní a 4 externí učitelia. 
       Podkladom pre prácu školy slúžil celoročný plán práce, plány PK, ako aj rozpracované úlohy z komplexnej inšpekcie. Stále sa venovala pozornosť súťažiacim ĽŠU a Melódiám priateľstva, ako aj súťažiam vo výtvarnom odbore. Skvalitňovala sa príprava učiteľov hlavne na kolektívne vyučovanie a zvyšovala sa zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V tomto školskom roku bola vysoko hodnotená práca výtvarného odboru na súťaži ZSSR očami detí a dobre pripravená okresná súťaž literárno - dramatického odboru, ktorá sa uskutočnila v MsKs v L. Mikuláši. V ĽŠU sa uskutočnilo okresné kolo v komornej hre. Na škole pracovali súbory: sláčikový (p. Marková), spevácky (p. Lugošová), žiacka dychovka (p. Madro). Priebežne sa vybavovali odbory a triedy didaktickou technikou, učebnými pomôckami, vylepšovalo sa pracovné prostredie, dbalo sa na dodržiavanie vnútorného poriadku školy, žiaci boli vedení k tomu, aby šetrne zaobchádzali s majetkom školy. V tomto školskom roku vo výtvarnom odbore ĽŠU pretrvávali nedostatky týkajúce sa nevyhovujúcich priestorov, hygieny okolia a vnútorného vybavenia tried. Počtom veľké skupiny mali pri práci málo priestoru. Sťažená bola organizácia vyučovania v súvislosti s autobusovými spojmi. Napriek uvedeným skutočnostiam sa vyučujúci snažili na vyučovaní vytvoriť a udržať tvorivú atmosféru, čo sa odrážalo na dobrej dochádzke i výchovno - vyučovacích výsledkoch. Bolo nutné čím skôr presťahovať keramickú pec. Tým, že sa spojili dve triedy sa nič nevyriešilo, pretože vznikol ďalší problém - nedostatočné denné osvetlenie. Zlepšili sa podmienky grafickej dielne, ktorá slúžila všetkým pedagógom. V mesiaci jún sa uskutočnili obhajoby záverečných prác absolventov (v počte 19). Začiatkom tohto školského roku vykonala komisia obhliadku ĽŠU a konečne schválila dlho očakávanú prístavbu a rekonštrukciu budovy. Projekt, ktorý bol vypracovaný navrhoval zabudovanie okien s trojitým zasklením, pretože tieto okná sa ešte v tomto období nevyrábali, investor súhlasil s osadením okien s dvojitým zasklením. Na požiadanie dodávateľa investor vybavil povolenie na prekopávku cesty a jej uzavretie, ďalej prešetril možnosť zmeny napojenia kanalizačnej a vodovodnej prípojky. V tomto školskom roku sa začalo s rekonštrukciou a prístavbou. 
       V školskom roku 1989 - 90 na škole pracovalo 33 interných a 2 externí učitelia. Uskutočnili sa interné a verejné koncerty počas roka. Na konci školského roka boli dva záverečné koncerty. Ako každý rok prebehli triedne besiedky a prijímacie skúšky sa konali na konci školského roka. V tomto školskom roku nastala zmena v celom systéme riadenia štátu. V novembri 1989 nastal čas lámania ľadov a na povrch začali vyliezať problémy a vzťahy netušených rozmerov. Bol to čas vzájomných konfrontácií, dialógov, ktoré sa dotkli aj našej školy. Iniciatíva zo strany učiteľov bola najmä v dopoludňajších hodinách, takže vyučovací proces sa neprerušil. Z tohto obdobia existuje aj nahrávka z mítingu, na ktorom vystúpili aj učitelia. 
       V 90 - tých rokoch záujem rodičov o vyučovanie ich detí na tejto škole z roka na rok rástol. Tým sa permanentne ukazovala potreba rozširovať priestory Ľudovej školy umenia a priberať nových učiteľov. Škola postupne získavala stále viac a viac miestností v jej kmeňovej budove na Hodžovej (bývalej Leninovej) ulici. Hudobný odbor mal 25 miestností. Dokončila sa prístavba pre tanečný odbor, získali sa priestory budovy NF (dnes Úrad práce) pre výtvarný odbor. Ľudová škola umenia bola v roku 1990 premenovaná na Základnú umeleckú školu. 
       Riaditeľkou Základnej umeleckej školy sa v roku 1991 stala pani Kvetoslava Staroňová, ktorú v roku 1992 vystriedal vo funkcii riaditeľa pán PhDr. Otto Štiavnický. 
       Pre nedostatok učiteľov v roku 1992 zaniká literárno - dramatický odbor a od tohto roku na škole pôsobil hudobný, výtvarný a tanečný odbor. Vyučovanie vo všetkých troch odboroch prebiehalo podľa učebných plánov a osnov. 
       V hudobnom odbore v rokoch 1990 - 1998 pracovalo viac ako tridsať učiteľov (aj externí učitelia). Počet žiakov sa pohyboval okolo 380. Na škole pracovali súbory: Detský spevácky súbor "Radosť" pod vedením p. E. Lugošovej, Sláčikový súbor pod vedením p. Š. Juráša a Akordeónový súbor, ktorý viedol p. M. Žákovič, Ľudová hudba pod vedením p. M. Bradiakovej. Aj učitelia mali v niektorých rokoch svoje hudobné zoskupenia: Akordeónové a sláčikové kvartetá, tiež ľudovú hudbu. 
       Škola obohacovala kultúrny život mesta pravidelnými žiackymi, ale aj sporadickými učiteľskými koncertami. Žiaci aj učitelia sa tiež zúčastňovali na výchovných koncertoch pre mestské materské školy a svojimi vystúpeniami tiež prispievali na rôznych kultúrnych akciách v meste. V roku 1994 Ľudová hudba ZUŠ spolu s tanečným súborom "Pramienok" vystupovali v Bulharsku a tiež v Berlíne. Žiaci sa tiež zúčastňovali rôznych súťaží, o čom svedčí aj množstvo cien na nich získaných. Každý rok prebiehali v triedach triedne besiedky, na ktoré boli pozývaní aj rodičia. Na konci školského roka prebiehali absolventské koncerty I. a II. stupňa. 
       Po roku 1995 sa už na škole neobjavujú komorné zosku