Podujatia

Koncert Magdaléna Zai


Oslovenie pre poukázanie 2 % pre našu školu

VYHLÁSENIE

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov
na daň z príjmov zo závislej činnosti


II. ODDIEL – údaje o prijímateľovi
IČO/SID 37906453
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Jána Levoslava Bellu
Sídlo – Ulica: Hodžova
Súpisné/orientačné číslo: 5
PSČ: 03101
Obec: Liptovský Mikuláš

 

 

 

 

 

 

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu Liptovský Mikuláš

Oznamujeme, že v školskom roku 2019/20  otvárame nasledovné predmety

 

Hudobný odbor

Prijímacie pohovory 21.- 22. mája 2019  od 14,00-17,00 hod. na ul. M.M.Hodžu 5

prípravné hudobné štúdium, hra na: husle, viola, violončelo, kontrabas, cimbal, klavír, organ, cirkevná hudba,  akordeón, heligónka, gitara, basová gitara, flauta priečna-zobcová-altová, klarinet, trúbka, lesný roh, spev, zborový spev, v tanečnej a jazzovej skupine, kompozícia, bicie nástroje

Tanečný odbor

prijímacie pohovory  21. mája 2019  od 14,00-17,00 hod. na ul M.M.Hodžu 5

prijímacie pohovory TO v MŠ Podbreziny Agátova ul. 21. mája 2019 od 14,00-16,00 hod.

prípravné tanečné štúdium, klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, moderný scénický tanec, súčasný tanec, jazzový tanec, tanečná prax, dejiny tanca

Výtvarný odbor

prijímacie pohovory 21.- 22. mája 2019  od 14,00 - 17,00 hod. na ul. Pišútova 3                                                                      

kreslenie, maľovanie, grafika, typografia, grafický design, textil, akcie a projekty viazané na plochu, keramika, tvorba šperku a odevu, práca s fotografiou, PC grafické aplikácie 

 

Literárno-dramatický odbor

prijímacie pohovory 21.- 22. mája 2019  od 14,00-17,00 hod. na ul. Pišútova 3

prípravné dramatické štúdium,  dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb,štúdium rolí a umelecký prednes, práca v súbore, základy dramatickej tvorby, dejiny dramatickej tvorby, fonetika

 

 Ďalšie prípadné informácie získate osobne na riaditeľstve ZUŠ J.L.Bellu na Hodžovej 5, na t.č. 56 215 80, resp. na www.zuslm.sk v rubrike podujatia.